พิมพ์

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

เขียนโดย Admin. Posted in เกี่ยวกับ อบต.

ผู้บริหาร โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 โดยมีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) จ านวนทั้งสิ้น 86 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ
(จำนวน)

งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)

1.ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

21

4,948,000

2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1

1,700,000

3.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสุขภาพ

31

4,186,220

4.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

1

90,000

5.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

32

3,623,300

รวม

86

10,097,520

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de