พิมพ์

นโยบายการบริหาร

เขียนโดย Admin. Posted in เกี่ยวกับ อบต.

นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
1. ให้การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้เป็นตำบลน่าอยู่มีความสะดวกปลอดภัย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ในการออกกำลังกาย
3. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมีความสอดคล้องกับวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. ให้การพัฒนาอาชีพประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการและช่วยเสริมสร้างสติปัญญาให้มีการพัฒนาการในชั้นเรียนที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าบริโภคอุปโภคเพื่อการเกษตรให้ประชาชนสามารถมีต้นทุนใช้น้้ำได้อย่างเพียงพอ
7. จัดทำโครงการเกี่ยวกับการกำจัดขยะในชุมชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
8. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกและหวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสืบทอดต่อไปในอนาคต
9. มุ่งการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.
11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครปูองกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความเข้มแข็ง
12. ส่งเสริมการปกครองระบอบแบบประชาธิปไตย โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
13. ให้การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. ให้การสงเคราะห์ดูแลสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสม
15. ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
16. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP และกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน
17. ให้การบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตำบลให้กับประชาชนทั่วไป และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ทางวิชาการ
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามนโยบายรัฐบาลและทางราชการที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de