องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


21-06-67 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายสุระชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

2. เพื่อให้คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟในอาคารสถานศึกษา โดยปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการแจ้งเตือนภัย การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในสถานศึกษา

2024-07-08
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29