องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


14-06-2567 โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายสุระชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นประธานเปิดงานโครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนหัวซาวิทยา ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ผลกระทบ ผลเสียต่างๆ ที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น

2. เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิดมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกระบวนการคิด การมีวินัย รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง รู้จักยอมรับและแก้ไขตนเอง เคารพกฎเกณฑ์กติกาสังคม มีจิดสำนึกเพื่อส่วนรวม

4. เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น

2024-07-08
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29