องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สถานศึกษา

2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

4. เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-04
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-10
2023-04-07