องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ออกให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4 และหมู่ 15 ตามโครงการสัตว์ปล


วันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ออกให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4 และหมู่ 15 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

???????? โดยตารางแผนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 20 - 28 เมษายน พ.ศ. 2566

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-04
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-10
2023-04-07