องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 16 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณถนนเส้น ปจ 3070 ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า


วันที่ 16 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณถนนเส้น ปจ 3070 ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความรักความสามัคคี

2022-09-26
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-03
2022-09-02