องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความปลอดภัย เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความปลอดภัย เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนหัวซาวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

2. เพื่อให้คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย เทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟในอาคารสถานศึกษาโดยปฏิบัติได้อย่างถูกต้อ

2022-09-26
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-03
2022-09-02