องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.หัวหว้า ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

2022-09-26
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-03
2022-09-02